Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.parochiebredacentrum.nl wordt gedaan. Op de website wordt de donateur gevraagd deze donatievoorwaarden te accepteren door het aanvinken van een vakje. De betaling wordt overgemaakt naar de Parochie Breda-Centrum die de betalingen beheert. Parochie Breda Centrum behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

Gegevens Parochie Breda Centrum:
St Janstraat 8, 4811 ZL Breda

Kerk/gezinsbijdragen:
RABO: NL47 RABO 0300 685 726
t.n.v. Parochie Breda Centrum, Breda

Rechten en plichten van Parochie Breda Centrum
Elke betaling die via www.parochiebredacentrum.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Parochie Breda Centrum en zal worden aangewend voor de opbouw van de parochie.
Restitutie van de donatie is niet mogelijk. Parochie Breda Centrum neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Parochie Breda Centrum bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen.

Rechten en plichten van de donateur
De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen anders dan dat Parochie Breda Centrum de donatie zal aanwenden zoals hierboven beschreven.
De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Juridisch
Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk.
Parochie Breda Centrum verwerkt persoonsgegevens met inachtneming van de geldende wet- en
regelgeving. Hoe wij dat doen kun je lezen in ons Privacybeleid.

Voor het afhandelen van de betaling worden de persoonsgegevens verwerkt door Mollie.